دانلود پاورپوینت علوم سیاسی ( نقش رسانه های جهانی در جنگ روانی )(قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت علوم سیاسی ( نقش رسانه های جهانی در جنگ روانی )

 مبانی نظری:
1- ”نظريه برجسته سازي“ Agenda Sitting
2- ”نظريه اقناع و متقاعد سازي“ Persuasion.
چارچوب نظری:
چارچوب (Frame work)مزبور عبارت است از:
1- ”انگاره سازي“، (Image Building)
2- ”دروازه باني“ و (Gate Keeping)
3- ”نشانه شناسي تصوير“ (Image Semiotics)
5- «حقوق بشر» (پايمال كردن حقوق انسانها به هر نحو، ناديده گرفتن حق آزادي بيان و... يا عدم وجود اين انگاره)،
6- «حماقت» (نشان دادن مسلمانان به عنوان انسانهايي كه اهل فكر و انديشه نيستند يا انجام اعمالشان بر اساس فكر وانديشه نيست وبيشتر بر اساس احساسات و غير عقلاني عمل مي كنند يا عدم وجود اين مظاهر)،
7- منبع (اعم از اين كه در سايتهاي اينترنتي منتشر شده يا در نشريات)،
8- تعداد فريم‌هاي كاريكاتورها (به تفكيك تك فريم و چند فريم بودن)،
9- رنگي يا سياه وسفيد بودن كاريكاتورها مورد تفكيك، بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
جداول دو بعدي بدست آمده از تحقيق نشاندهنده معنادار نبودن روابط متغيرهاي تعريف شده مي باشند.
هر مقوله از نظر:
تک فریم یا چند فریم بودن
سیاه و سفید یا رنگی بودن
منبع
مورد بررسی قرار گرفته اند.

خرید آنلاین